Cookie beleid SC Silvolde

De website van SC Silvolde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglement - Clubhuis

Reglement - Clubhuis

Bestuursreglement ‘Clubhuis’ 

BESTUURSVERKLARING

 • In overweging nemende dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond (KNVB);
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • een bestuursreglement regels bevat die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgt
 • in een bestuursreglement paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
  heeft het bestuur van Sportclub Silvolde het volgende bestuursreglement ‘Alcohol in onze clubhuis’  vastgesteld.
   

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

a. Alcoholhoudende dranken         

 • Zwak-alcoholhoudende drank, te weten bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Sterke drank: gedistilleerd met meer dan15% alcohol.

b. Sociale Hygiëne

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars normen, waarden en rollen. In het clubhuis gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende  bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van het clubhuis.

c. Leidinggevenden

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het clubhuis.

d. Barvrijwilliger

Een vrijwilliger, die, op tijden dat er frisdranken (ook alcoholhoudende dranken), koffie, thee e.d. wordt verstrekt, de bar/kantine werkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor deze vrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement. De bar/kantine vrijwilliger is voor uitvoering van bar/kantine werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de kantine beheerder en/of bestuur. 
 

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
 2.  Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het clubhuis worden opgehangen;
 3.  De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt;
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
 6. Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen (drugs, e.d.).
   

SOCIAAL HYGIËNISCHE BEPALINGEN.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur stelt dit bestuursreglement zelf vast. Wijzigingen van dit reglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Dit bestuursreglement wordt voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst dit bestuursreglement.
 3. Wijzigingen van dit bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst.
 4. Dit bestuursreglement is mede vastgesteld om bepalingen inzake paracommercie vast te leggen. Deze bepalingen zijn met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Artikel 4 - Aanwezigheid

Wanneer in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een vrijwilliger die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd. 

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders (bijv. kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras. Daarbij is het niet toegestaan om glazen en/of bierflessen tijdens de wedstrijd mee naar buiten te nemen, afgezien van het terras.
 2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het sportpark.
 3. Er wordt geen alcoholhoudende dranken verstrekt aan:
  -       personen jonger dan 18 jaar;
  -       jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
 4. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’’ en “meters bier” zijn in het clubhuis niet toegestaan.
 5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met een te hoog alcohol promillage aan het verkeer deelnemen. Om die reden kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 6. Het gebruik van de TV in de kantine is tijdens de  wedstrijd(en) toegestaan, ook voor het  kijken van live voetbal wedstrijden. Daarbij beheert diegene die bar/kantine dienst heeft de instelling van de zender.
 7. Roken is niet toegestaan in de kantine.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd. 

Artikel 6 – Kwalificatienormen en Instructie 'verantwoord alcohol schenken'

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. zijn tenminste 16 jaar oud;
 2. hebben een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd;
 3. staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins. (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). 

Artikel 7 – Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken. 

Artikel 8 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine, verantwoordelijk voor de naleving van genoemde wet en dus van dit reglement.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik makend van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 4. Het bestuur kan na het indienen van een gegronde klacht een leidinggevende of bar/kantine vrijwilliger schorsen of ontslaan uit zijn/haar functie.
 5. Gegronde klachten over overtredingen van de Drank- en Horecawet kan men indienen bij de gemeente. 

PARA-COMMERCIELE BEPALINGEN

Onder para-commercieel wordt verstaan een vorm van oneerlijke concurrentie door instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan publiek. Het gaat hierbij om instellingen van wie de activiteiten geheel of grotendeels liggen op het terrein van onder andere gezondheidszorg, welzijn, godsdienstuitoefening, cultuur, sport, onderwijs, defensie of andere overheidsactiviteiten. Het verstrekken van drank en eten mag alleen als dat plaats vindt in het kader van de doelstelling van de stichting. 

Artikel 9 - Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder b. en c. bepaalde. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden i.v.m. gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 2. De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder c) bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door onze vereniging jegens niet bij de sportclub aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de vereniging binnen het kader van onze doelstelling, te weten, het doen beoefenen en het bevorderen van sport, evenals het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
 4. Er wordt geen reclame gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 9.
 5. In alle gevallen waarin dit bestuursreglement niet voorziet, beslist het bestuur. Elk lid wordt geacht dat hij/zij op de hoogte is van dit bestuursreglement.

 

Versie maart 2021

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!